Source

امشب برای من که تورا ندارمفرقی نمی کندپاییز که برودمن آنقدر بزرگ شده امکه د...
به این متن جذاب هم تگاهی کنید