شبکه زبان فارسی کانال یک
درماهواره # یوتلست روی ایر رفت

مشخصات دریافتی:

کانال یك تلویزیون
Eutelsat-11221H27500
 # ماهواره # کانال # فرکانس # سیسیکم # # جیشیر # جی_شیر # کینگ_شیر # جدیدSource

[ad_3]

[http://gshare.is-best.net]http://cccambest.6te.net/

...
به این متن جذاب هم تگاهی کنید